Елементарна теорія музики.

Мистецтво.
Будь-яка гармонія є прояв єдності світу. Тому мистецтво можна визначити, як специфічну спробу висловити єдність світу певними засобами (віршами, фарбами, музичними звуками і т. д.). Всі спроби формалізації естетики зазнають поразки саме тому, що для того щоб зрозуміти мистецтво, слід перш зрозуміти єдність світу, і ніяк не менше. 
                                                                  О.Тихомиров
Білі клавіші на фортепіано позначаються латинськими літерами A (ля), B (сі), C (до), D (ре), E (мі), F (фа), G (соль), а чорні називають альтеровані і записують їх за допомогою знаків альтераціїдієз (#) - підвищує ноту на півтону і бемоль (b) - знижує ноту на півтону. Таким чином, A, A #, B, C, C #, D, D #, E, F, F #, G, G #, або, Ab, G, GB, F, E, Eb, D, Db, C, B , Bb, А.
 А# і Bb (енгармонізм) це одна і та ж нота, позначається в залежності від тональності. В діезних тональностях А#, а в бемольних Bb.Граючи по черзі (напівтон, тон, напівтон, тон і т.д.) або навпаки (тон, напівтон, тон, напівтон і т.д.), отримуємо зменшену гамму двох різновидів, відповідно (напівтон-тонову) і (тон-напівтонову ).

Якщо взяти ноти хроматичної гами через одну - отримаємо цілотонову гаму.

В діатонічному звукоряді представлені лише основні звуки музичної системи. Вони утворюють всередині кожної октавної ділянки певні диатонічні ступені, які розташовуються по тонам і напівтонам у порядку, відповідному до того або іншого різновиду діатонічного звукоряду (мажорного або мінорного).

З цієї схеми видно, що натуральні музичні інтервали бувають великими (В) (мажорними), малими (м) (мінорними), а ті, котрі в мажорі та в мінорі однакові - називають чистими (ч). В октаві буває тільки сім 7 діатонічних ступенів - восьмий звук утворює вже хроматичну зміну будь-якої ступені, ускладнюючи діатоніку. Також вводиться поняття зменшених і збільшених інтервалів.

Малюнок демонструє відповідність діапазонів фортепіано, шестиструнної гітари та четирехструнной бас-гітари, а також відповідність цих діапазонів з нотним записом. Два звуки взяті одночасно називають гармонійним інтервалом. Два звуки взяті послідовно називають мелодійним інтервалом.

Звукоряд може бути хроматичнимзменшенимцілотоновим та діатонічним. Мелодійний рух по звукоряду називають гамою. Усі півтони, зіграні поспіль в межах октави, називають - хроматичною гамою.


1.1. Основні поняття
2.     Основні структури

2.2.  Тризвуки
Ми розглянули чотири основних звукоряди: хроматичнийцілотоновийзменшений і діатонічний. Тризвуки будуються на основі гам. Якщо взяти, починаючи від першої, ноти гами через одну, тобто I, III, V ступені - отримаємо тризвук, відповідний до гами. Хроматичний звукоряд, з точки зору побудови тризвуків, не розглядається. На основі цілотонової гами будується збільшений тризвук Aug (augmented - збільшений).

На зменшеній гамі будується відповідно зменшений тризвук Dim (diminished - зменшений).
Діатонічний звукоряд дає нам два види тризвуків: мажорний тризвук Maj (major - великий) - будується на основі мажорної гами, і мінорний тризвук min (minor - малий) - на основі мінорної гами.
В сучасній музиці розглядають ще один вид тризвуку - Sus (від англ.слова suspends - затримувати), в класичній теорії, SUS визначаються як затримуючі появу терційового тону ладу, що звучать напружено, та вимагають "розрішення". I, IV, V => I, III, V, Своєї гами тризвук Sus не має, але безумовно належить до натурального діатонічного звукоряду.

Ступені гам, позначають Римськими цифрами і називають: I - перша, II - друга, III - третя, IV - четверта, V - п'ята, VI - шоста, VII - сьома, VIII - восьма і т.д. Історично також застосовуються Італійські назви ступенів: I - прима, II - секунда, III - терція, IV - кварта, V - квінта, VI - секста, VII - септима, VIII - октава. Ці ж італійські назви використовують для позначення музичних інтервалів, які утворюються в внаслідок одночасного або послідовного виконання звуків, відповідних ступенів гами і I (першої) ступені. Наприклад, інтервал між I (першою) і IV (четвертою) ступенями гами називається - кварта, між I і III - терція, між I і VII - септима і т.д.
Особливості діатонічного звукоряду такі, що граючи діатонічні ступені через одну, ми незмінно будемо брати терції, то великі, то малі. Таким чином, акорди мають терційну будову. Додавши до тризвуку (I, III, V) сьому сходинку відповідного ладу отримуємо септакорд. Цілотонова гама складається з шести ступенів, тому у відношенні септакордів не розглядається. Зменшена гама складається з восьми ступенів, її сьома сходинка фактично є великою секстою. Все ж це сьома щабель, тому її називають зменшеною cептимою.

Таким чином, Sus - це тризвук невизначеного укліну, що складається з I, IV і V ступенів ладу. Які б акорди нам не зустрілися в музиці, в їх основі буде один з цих п'яти видів тризвуків: AugDimMajMin або Sus.
2.3.  Септакорди
Тут потрібно відзначити, що елементарні звукоряди: хроматичний, цілотонний, зменшений, хоч і є основою темперованого строю, проте вкрай несприятливі для гармонізації (побудови акордів, гармонійних акордових послідовностей). 
Лад є основою гармонії. В діатонічних ладах перші чотири ноти (від прими до кварти включно) називають нижнім тетрахордом, а ноти від квінти до октави, верхнім тетрахордом.

Септакорди побудовані на натуральних мажорній та мінорній гамах 
Сенс в тому, що для побудови всіх цих ладів використовується натуральний мажорний звукоряд. Тобто натурально-мажорна формула (тон, тон, напівтон, тон, тон, тон, напівтон) є основою побудови. Це добре видно на фортепіано, в тональності С (до мажор) використовуються тільки білі клавіші. Тоді від ноти d (ре) до ноти d (ре) на октаву вище, отримуємо дорійську формулу (тон, напівтон, тон, тон, тон, напівтон, тон) і так далі.


3.     Діатоніка
3.1.  Пентатоніка
Ритм - це, власне, і є музика (Або, точніше, ритм - це дихання музики). Висота звуків - лише приємний "бонус", барабанщики і перкусіоністи чудово почуваються і без цього. До того ж хаотичний витяг звуків мавпою, навіть на такому чудово влаштованому інструменті, як фортепіано, музикою не є. Навіть якщо ці звуки склдають одну тональність. Цей приклад наочно демонструє роль ритму в нашому сприйнятті музики.

1.2.  Ритм та темп
Ритм - це виконання звуків відповідно до ритмової темперації. Ритм має два основних "параметри" - це розмір (такту) 2/4, 3/4, 6/8 і т. д. і темп "швидкість" виконання твору. Зазвичай ці позначення пишуть на початку нотного запису. Завдяки освоєнню ритмової темперації ми маємо можливість грати швидкі музичні фрази в повільних темпах, і навпаки, повільні фрази у швидких темпах. Вірне розуміння ритмової темперації (реального часу) формується завдяки вправам з метрономом.
3.2.  Основи побудови акордів
4.     Кварто-Квінтове коло тональностей
1.     Вступ
1.1.  Основні поняття
1.2.  Ритм та темп
2.     Основні структури
2.1.  Елементарні звукоряди. Гами 
2.2.  Тризвуки
2.3.  Септакорди
3.     Діатоніка
3.1.  Пентатоніка
3.2.  Основи побудови акордів
4.     Кварто-Квінтове коло тональностей
4.1.  Основні види рухів гармонії 
1. Вступ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1.  Основні види рухів гармонії
4.2.  Поняття про функції
 
4.2.  Поняття про функції
 
                                                              Всіх вітаю!
 Цей навчальний посібник написано для того, щоб допомогти початківцям, музикантам, що мріють навчитися імпровізувати на слух, розібратися в основах музичної грамоти, а також, зорієнтуватися в питаннях підбору вправ для своїх занять. Посібник складається з двох частин теоретичної та практичної. У теоретичній частині розглянуті основи музичної граматики, а також основні музичні структури. У практичній частині дано докладні "аплікатури", та приклади вправ для шестиструнної гітари та 4,5,6 струнних бас-гітар з методичними коментарями та зауваженнями.
Також аплікатури стандартних музичних структур для клавішних інструментів та розгляд основних технік і вправ для ударних інструментів. 
 
Взагалі, всі диатонічні лади називаються натуральними. Але так як у сучасній, особливо "популярній" музиці, в основному використовують діатоніку, то почали називати натуральними іонійський мажор і еолійський мінор. У попередньому абзаці ми назвали їх також "еталонними". Таким чином, на шостій VI ступені іонійського мажора, будується еолійський мінор, або на третій III ступені еолійського мінору, будується іонійський мажор. Це називається паралельністю тональностей. Тобто, іонійський мажор і еолійський мінор - паралельні тональності. З вище сказаного можна зробити простий і очевидний висновок: мажор та мінор, а також всі диатонічні лади, - це один і той же звукоряд, але зіграний від різних ступенів. Для практики (музиціювання) це дуже важлива обставина.
 

Зверніть увагу на те, що лідійський мажор і дорійський мінор (на малюнку виділено зеленим кольором), а також міксолідійський мажор і фрігійський мінор (виділені синім кольором) між собою теж паралельні, подібно натуральним мажору і мінору.

                   Група мажорів
                     Група мінорів
    Побічні
    Лідійський мажор   (# 4)
      Дорійський мінор  (# 6)
   Центральні
    Іонійський мажор
      Еолійський мінор
    Побічні
    Міксолідійський мажор   (b 7)
     Фрігійський мінор (b 2)
Локрійскій напівзменшений "мінор", як ми бачимо, не має "паралелі", але є центром діатонічної сіметрії. Він має особливе мелодійне значення у зв'язках акордів і є найбільш характерним ввідним акордом, мелодійно спрямованим у тоніку.  
Група мажорів має дві альтерації (# 4) (b7), в лідійському мажорі підвищена четверта ступінь, в міксолідійському мажорі знижена сьома ступінь. Група мінорів також має дві альтерації  (b2)(# 6), в дорійському мінорі підвищена шоста ступінь, у фригийскому мінорі знижена друга ступінь. Локрійскій лад можна тільки умовно назвати мінором, так як він сам по собі має дві альтерації (b2) (b5). Таким чином, його головний тризвук є зменшеним, а не мінорним. Всі ці альтерації разом - називають стандартною діатонічною альтерацією.

Якщо, граючи мажорну гаму пропускати ступені, які у мажорній групі піддаються альтерації (# 4) (b7), то ми отримаємо мажорну пентатоніку I, II, III, V, VI. Така ж ситуація і у мінорі, якщо грати мінорну гамму пропускаючи альтерації мінорної групи (b2) (# 6), то отримаємо мінорну пентатоніку I, III, IV, V, VII. Ми не граємо саме ті щаблі, які є ладовими відзнаками мажорів та мінорів. Ця обставина робить мажорну і мінорну пентатоніку вельми універсальними музичними структурами. До того ж, маючи у своєму складі не тільки тони і півтони, але також і малі терції, вони звучать трохи цікавіше, ніж просто гами. Завдяки цим своїм перевагам вони придбали заслужену популярність у музикантів різних стилів та напрямків музики.

Основний принцип побудови акордів закладений в їх терційній природі. Як ми вже бачили, на основі будь-якої гами (крім хроматичної) можна побудувати тризвук. Якщо продовжити терційний ряд далі (крім цілотонної гами), то отримаємо септакорд (наприклад, Cmaj7), потім нонаккорд або акорд Дев'ятої ступені (Cmaj9), потім ундецімаккорд або акорд одинадцятої ступені (Cmaj11), і нарешті, терцдецимакорд або акорд тринадцятої ступені (Cmaj13) . Терцдецимакорд, таким чином - це повна гама, розташована по терціях.
Тут ми розглядаємо саме принцип побудови акордів. Тобто можна взяти будь-яку семиступеневу гамму і подібним чином побудувати на її основі відповідний їй акорд. Акорди, побудовані на основі не семиступеневих ладів (цілотоновий, зменшений), будуються за цим самим принципом, а всі розбіжності записуються за допомогою альтерацій. Чим більше ступенів гами включає в себе акорд, тим він стає чіткіше. Тоніка - головна нота ладу, центр тонального тяжіння. Третя ступень - терція, визначає нахил ладу, мажор це чи мінор. Квінта - п'ята ступень, взагалі є основою ладу. Згадаймо, що наявність чистої квінти є одним з основних ознак ладо-тональності. І нарешті, септима - сьома ступінь ладу, визначає домінантовую функцію акорду, як в мажорі, так та в мінорі. Далі іде надбудова: дев'ята, одинадцята та тринадцята ступіні, вони впливають на вже сформований 1, 3, 5 і 7 ступінями акорд. Надбудова вносить в акорд додаткові "фарби" уточнюючи його звучання.

Якщо взяти всі дванадцять мажорних тональностей шляхом переміщення тонічного мажорного тризвуку на пів тону вище і порівняти їх, наприклад с до мажором (C), то ми виявимо, що найближчі по звуковому складу тональності розташовані на два з половиною тони вище (це інтервал чиста кварта ), в до мажорі це нота фа, а також на два з половиною тони нижче, що еквівалентно три з половиною тони вище (це чиста квінта), в до мажорі нота соль. Кварта і квінта є оберненням. Звуковий склад цих тональностей відрізняється від початкової тональності одним звуком. У Фа мажорі (F) з'являється звук сі-бемоль, а в Соль мажорі (G) з'являється звук фа-дієз. Ці тональності, разом зі своїми паралелями, а також паралельний До мажору (C) Ля мінор (Am), є тональностями першого ступіня споріднення.
До основних видів гармонійних рухів, як до найбільш часто використовуваних, можна віднести: діатонічний рух (акорди рухаються по щаблях діатонічних ладів) Cmaj7 | Dm7 | Em7 | Fmaj7 | G7 | Am7 | Bm7b5 | Cmaj7 | |, кварто-квінтовий рух (акорди рухаються по кварто-квінтовому колу) Cmaj7 | Fmaj7 | Bbmaj7 | Ebmaj7 | Abmaj7 | Dbmaj7 | Gbmaj7 | Bmaj7 | Emaj7 | Amaj7 | Dmaj7 | Gmaj7 | Cmaj7 | |, а також хроматичний рух (акорди рухаються по напівтонах) C7 | C # 7 | D7 | D # 7 | |. Найчастіше гармонійна послідовність складається з комбінації всіх трьох видів руху. Діатонічний рух завжди знаходиться в межах тональності. Кварто-квінтовий рух може привести до виходу за межі тональності, але за допомогою діатонічних переходів може залишатися в межах тональності. Хроматичний рух, майже завжди є політональним.
Поняття про функції виникає з аналізу кварто-квінтового руху. Завжди, не безпідставно, вважалося, що рух на кварту вгору по кварто-квінтовому колу природніше, милозвучніше, ніж рух на кварту вниз. Функції всіх акордів по відношенню до головного акорду тональності можна розділити на стійкі і нестійкі. До стійких відносяться тонічні акорди, позначаються латинською буквою Т - тонічні. Нестійкі ділять на дві частини: S - субдомінантові та D - домінантові. T -> S -> D -> T така послідовність переходу функцій вважається природною. Тоніка - головна ступень ладу; акорд, побудований на цьому ступені, називається тонічним акордом. Він є головним представником тонічної функції, центром тяжіння всіх гармонійних рухів усередині тональності, звучить стійко, завершено.

Розміри ділять на прості і складні. До простих належать 1/4, 2/4 і 3/4. Решту можна отримати шляхом комбінації простих. Наприклад, 5/4 = 3/4 + 2/4. Точно так само можна сказати, що до простих розмірів відносяться 2/8 і 3/8 або 2/16 і 3/16 і т.д. В знаменнику пишуть ту ритмову одиницю, яку обирають як основну одиницю рахунку. А числівник показує, скільки таких ритмових одиниць в одному такті.
Продовжуючи подібний рух далі, ми виявимо тональності, що відрізняються від початкового до мажора на два звуки, це тональності сі-бемоль мажор (Bb) і ре мажор (D) (два бемоля і два дієза відповідно). В результаті такого руху у "бемольний бік", через шість кроків ми потрапимо в тональність Соль-бемоль (Gb). Рухаючись в "діезний бік", так само через шість кроків ми потрапляємо в тональність Фа-дієз (F #). Соль-бемоль (Gb) і Фа-дієз (F #) це енгармонізм, тобто називаються по різному, а звучать однаково. Таким чином коло замикається. Як ми бачимо, кварто-квінтове коло є природним утворенням, народженим дванадцяти напівтоновим хроматичним звукорядом та діатонікою.
На схематичних малюнках показана функціональна належність ступенів в середині діатоніки. Малюнок зліва в мажорі, малюнок справа в мінорі. Перша, третя та шоста ступені є тонічними (виділені червоним кольором), друга і четверта - субдомінантові (виділені зеленим кольором), п'ята і сьома - домінантові (виділені синім кольором). Зверніть увагу, що третя та шоста ступені мають змінну функціональність. Третя ступень крім тонічної функції може представляти функцію домінанти, а шоста ступень крім тонічної функції, може представляти функцію субдомінанти.
З того моменту, як ви вирішили навчитися грати на якомусь музичному інструменті, ви повинні намагатися організовувати всі свої вправи в ритмі. Чим більше ви будете грати гами та інші вправи в ритмі, бажано з метрономом, тим чіткіше і якісніше ви будете чути, відчувати,(як хочете), часові інтервали, що позначаються нотами. Займайтеся завжди в ритмі. Слухаючи музику, намагайтеся потрапити до музикантів у ритм, стукайте рукою або ногою. Пам'ятайте, музикант перестає бути "початківцем", як тільки він розуміє, що без ритму немає музики.
5.     Підсумки
Аналізуючи музику на прикладах конкретних творів різних жанрів та стилів, можна виділити три її основні складові: ритммелодію і гармонію. Висловлюючись в цих термінах, ми будемо розглядати "стандартні" ритмові малюнки, маючи на увазі стилі, їх особливості, "стандартні" прийоми мелодійної фігурації чи фразування, а також акорди і "стандартні" гармонійні послідовності.


5.     Підсумки
 

Piano School

На прикладі "дерева акордів", виділено акорди, з яких складається діатоніка. Наприклад, в тональності "до мажор": C | Dm | Em | F | G | Am | Bm-5 | | чи Cmaj7 | Dm7 | Em7 | Fmaj7 | G7 | Am7 | Bm7-5 | |. На гітарі можна наочно побачити, що Dm та Em - це однакове розташування нот всередині акорду, а відповідно і однакове розташування пальців лівої руки на грифі (пальцівки). Взагалі, літероцифровий запис акордів з'явився завдяки саме гітарі, вірніше її чудовому устрою, що налічує стандартні позиційні акорди. Виходячи з цього ми бачимо, що потрібно три різних "аплікатури" (на "рівні" тризвуків), щоб зіграти діатонічні, акордові послідовності в мажорі чи мінорі. І чотири "аплікатури" на "рівні" септакордів. Цікаво, що для пентатоніки ми знову маємо лише три "аплікатури", хоча вона складається з п'яти нот. Ця обставина підкреслює її універсальність.


Школа імпровізації на гітарі
Школа гри на бас гітарі
Школа гри на клавішних інструментах
Школа гри на барабанах
Клас музичної естетики
Форум
На малюнку представлена наочна спроба порівняльного аналізу будови мажору (верхня струна) і мінору (нижня струна). В натуральному мажорі всі інтервали великі (крім чистих кварти і квінти). Всі малі інтервали (крім чистих кварти і квінти) має фрігійський мінор.
School Druming
Bass guitar School
Six-string guitar School
    до початку
 
 до початку
  до початку
  до початку
  до початку
  до початку
  до початку
  до початку
  до початку
  до початку
  до початку
  до початку
Збільшений тризвук
Зменьшений тризвук
Мажорний та мінорний тризвуки
Зменьшені септакорди
    © ua.musicsch.com 2012-2014 GennadiyKlyuevskiy  Теорія, потрібна для більш раціональної практики.
Основними складовими музики, є темпоритм (час), а також висота звуків (ноти). Звукоряд розподіляється на октавні ділянки. В кожній октаві повторюються назви звуків, відповідних за своїм значенням звукам інших октав (октавні відповідності). Октава складається з дванадцяти 12 напівтонів, цей лад називається хроматичнимтемперованим. Напівтон - це відстань між двома сусідніми звуками звукоряду (до і до #). Два напівтони складають тон 0,5 + 0,5 = 1, три напівтони становлять півтора тони 0,5 +0,5 +0,5 = 1,5 і т.д. Таким чином, 12 напівтонів дорівнює шести 6 цілим тонам.
Основою ритмової темперації, є дуоль та триоль. Для прикладу беремо основною ритмовою одиницею, чверть (четвертну ноту). Удар ногою в підлогу "раз", піднімаємо носок ноги "і" знову опускаємо "два", знову піднімаємо "і" і т.д. Таким чином, ділимо кожен удар ноги на два рівних часових відрізка, це і є восьма дуоль. Якщо розділити чверть на три рівних проміжки, отримаємо восьму триоль. З малюнка зрозуміло, що так само відбувається на всіх рівнях розподілу часу. Слово темперація (відповідність) дуже вдало передає такий стан речей.
Основною умовою ладотональності є певна симетрія нижнього і верхнього тетрахордів. Всі семиступенні лади цієї симетрією володіють. Лади з іншою кількістю ступенів тональність не підтримують, тобто є атональні. Отже, будь-який музичний твір може бути написано або в мажорній тональності, або в мінорній тональності. Тому саме діатоніка є ладотональною основою музики, і саме на її вивчення і потрібно спрямувати основні зусилля.

"Еталонними" формулами є натурально-мажорна (тон, тон, напівтон, тон, тон, тон, напівтон) і натурально-мінорна (тон, напівтон, тон, тон, напівтон, тон, тон). Порівнюючи всі інші отримані формули з еталонними, говорять про альтерації. Наприклад, конфігурація Фригійської гами майже така ж, як і натурально-мінорної, тільки у неї знижена II (друга ступінь). Це добре видно на гітарі, або бас-гітарі.
Ще дуже важливо зрозуміти те, що "побудова" діатоніки, яку ми зараз розглядаємо, це і є "побудова" тональності. Ми можемо грати в тональності G (соль мажор) або в тональності Dm (ре мінор), або в будь-який інший: F, C # m, Eb ... саме "побудова" від цього не змінюється. Отже, та обставина, що у однієї ладотональної системи тональним центром може бути як мажор (іонійський), так і мінор (еолійський) і називається - діатонікою. У всякому разі, суть саме в цьому.

Наступна схема - це спроба наочно відобразити ту обставину, що граючи арпеджіо акорду тринадцятої ступені в "першій" октаві пропускаються ті звуки, які далі, в "другий" октаві, і є так званою надбудовою: дев'ятою, одинадцятої та тринадцятою ступінями. Тобто фактично Дев'ята ступінь - це той же звук, що і друга ступінь тільки в іншій октаві. Так само і одинадцята щабель гармонійно тотожня четвертій ступіні, а тринадцята ступінь шостій. Таким чином, ми маємо базовий септакорд 1, 3, 5, 7 ступіні й надбудову (9 <=> 2), (11 <=> 4), (13 <=> 6).
Слід також зазначити, що всі побудови ми розглядаємо на прикладі мажорного акорду в його основному вигляді. Тобто, починаючи від першого ступіня по черзі - 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. На практиці ж ми частіше користуємося оберненнями акордів. Оберненням акордів ми приділимо більше уваги в практичній частині. Тут варто лише зазначити, що від переставлення місцями, перенесення в інші октави, а також від дублювання (подвоювання, потроюванія та т.д.) ступенів акорду, функція акорду не змінюється. Можна сформулювати коротше: від зміни розташування функція акорду не змінюється, а отже і назва залишається такою ж. Практично будь-яке складне гармонійне поєднання можна привести до основного виду, відкидаючи подвоєння та розташовуючі звуки по терціях.

Звичайно, жоден з розглянутих вище способів запису акордів не є досконалим, так як майже не позначає розташування нот всередині акорду. Але зате, на відміну від стандартного нотного запису, надає набагато більшу свободу творчості.
Ще при запису акордів можна зустріти термін add (англ.) - додавати, використовується найчастіше тоді, коли автор хоче підкреслити якесь певне розташування нот в акорді. Наприклад, для гітариста акорд D9 це стандартне розташування домінантсептаккорду з відутньою квінтою. А акорд Dadd9 це мажорний тризвук з доданою дев'ятою ступенню.

Не можна не торкнутися ще одного важливого принципу, що застосовується для побудови і запису акордів. Тони акорду за своїм взаємним розташуванням називаються голосами акорду. Основною формою акордів всіх типів є чотириголосне додавання, відповідне до складу вокального квартету чи духової секції "бенду" або складу змішаного хору. Чотириголосному додаванню властива двоплановість: сопраноальт і тенор представляють собою групу верхніх голосів, гармонійну надбудову по відношенню до басу, що є гармонійною опорою цієї групи: верхні голоси / бас. Такий підхід до запису акордів зараз також широко використовується, так як є дуже зручним, а в деяких місцях майже незамінним. Наприклад, замість, м'яко кажучи "туманного"  Gsusb5 (9) (13) досить певне A / G. Тут перша буква завжди позначає "цілий" тризвук іноді навіть септакорд чи нонаккорд, а друга буква завжди тільки бас: Dm9 / C, E7 / G # або F / A.
І нарешті, два акорди, які загалом то є "умовними" так як гами своєї не мають. В класичній теорії музики такі тризвуки та септакорди називали "затриманими" і як самостійні не розглядали, відводячи їм ситуативну роль. Суть в тому, що третя ступінь, поява якої ніби затримується, підвищується або знижується на тон або пів тону в залежності від того в мажор чи в мінор розрішується затримання. Простіше кажучи третій щабель, можна замінити або другою сходинкою, або четвертою. Виходить два різновиди акордів sus: sus9 і sus11, іноді їх позначають sus2 і sus4. Також можна розглядати септакорди на основі акордів (sus), тоді кожен різновид буде включати в себе або малу, або велику септиму.
Разом, маємо чотири різні септакорди (sus): sus +7 (9), sus7 (9) і sus +7 (11), sus7 (11). У сучасній музиці вони отримали широке розповсюдження завдяки особливому, широкому, в міру напруженому звучанню. В принципі будь-який мажорний чи мінорний акорд можна розглянути як Sus, прибравши у нього третій щабель, і при цьому, в певній гармонійнії послідовності, він не втратить свою основну функцію, набуваючи змінене звучання.
Так зване "дерево акордів" наочно демонструє також і схему їх побудови. Отже ми маємо чотири тризвуки терцієвої побудови C, Cm, Caug, Cdim і один тризвук квартової побудови Csus. Усього п'ять: мажорний тризвукмінорний тризвукзбільшений тризвукзменшений тризвук та тризвук Sus. Вони є основою будь-яких акордових побудов.
Як вже зазначалося вище, третя ступінь задає нахил ладу і відповідно визначає мажорним чи мінорним може бути акорд. П'ята ступень визначає, чи може акорд бути головним акордом тональності (мажор і мінор) або не може (зменшений та збільшений). І сьома ступень визначає, чи буде акорд стійким і лунати завершено (тонічна функція), (велика септима, Cmaj7) або він буде лунати напружено (доминантова функція), (мала септима, C7) вимагаючи подальшого гармонійного руху. Цікаво зауважити, що в мінорі септіми змінюються функціями, мала септима звучить стійко, а велика септима має домінантове звучанням.
Загалом ми маємо сім септакордів терцієвої будови; по одному в нетональних ладах це збільшений Caug7 (цілотонна гама) і зменшений Cdim7 (зменшена гама), два в мажорі: Cmaj7 (великий мажорний септакорд) і C7 (домінант септакорд) і три в мінорі: мінорний септакорд Cm7, напівзменьшенний септакорд Cm7b5 і мінорний септакорд з підвищеною сьомою сходинкою Cm # 7, такий акорд будується на першому ступені гармонічного мінору. Це були сім акордів терцієвої побудови.
Основним представником субдомінантової функції є акорд, який будується на четвертій сходинці ладу (на кварту вгору від тоніки). Судячи з назви, (префікс "суб" - під) говорить про підпорядкованість субдомінанти домінанті, вірніше про гармонійну спрямованість субдомінанти в домінанту. Головним акордом домінантової функції є акорд, побудований на п'ятому ступені ладу (на квінту вгору або на кварту вниз від тоніки), він називається домінантсептакорд, і володіє підкресленим (малою септимою) прагненням до розрішення на кварту вгору, тобто в тоніку. Таким чином коло замикається. Тоніка спрямована - в субдомінанту (по кварто-квінтовому колу), субдомінанта спрямована - в домінанту, домінанта спрямована - в тоніку, а тоніка спрямована - знову в субдомінанту. Такий собі вічний двигун! Тоніка задає, встановлює тональність, тональності субдомінанти виступають ніби альтернативними чи допоміжними для тоніки, забезпечуючи всередині ладу гармонійний розвиток, а потім через домінанту цей процес повертається в тоніку.

Як вже зазначалося вище, тільки лади з натуральною п'ятою ступінню (інтервал чиста квінта по відношенню до тоніки) можуть слугувати основою тональності, тобто виступати в ролі головного ладу тональності. Такими як раз і є майже всі діатонічні лади, крім локрійского. Також ми всі з дитинства знаємо, що тональності бувають тільки мажорні та мінорні. Все це приводить нас до висновку про те, що тональною основою музики є діатоніка. Висловлюючись кулінарною мовою можна сказати, що діатоніка це основна страва. Всі інші різновиди ладів (збільшені, зменшені та т. д., загалом, всі інші) є приправою.
Не в тому сенсі, що ви зможете вивчити кілька (10-20) творів шанованих людей минулого чи сьогодення, а в тому сенсі, що за допомогою музики ви зможете висловлювати (або передавати) свої почуття та емоції, створюючи таким чином певний настрій. Оволодіти - це означає, навчитися грати "на слух". Навчиться грати на слух - це значить зіграти в ритмі (бажано з метрономом), вправи стільки "мільйонів" разів, скільки потрібно для того, щоб зовсім престати про них думати як про вправи і сприймати їх як музичні фрази. Більш докладно технічна сторона, а також методика розглянуті в практичній частині цього посібника. А тут підіб'ємо деякі підсумки.

Проведене дослідження було зроблено, перш за все, для того, щоб визначити основний, так би мовити, інструментарій, який ми використовуємо в процесі музициювання. Тобто музичні структури, за допомогою яких ми можемо залишатися в межах обраної ладо-тональності. Звичайно ж, гами є основою будь-яких ладових побудов, тому саме вони і є перший інструмент нашого "інструментарію". Наступним інструментом буде тризвук, що будується на основі гами. Можна сказати, що тризвук це найкоротша гама, що складається з трьох нот. Потім йде септакорд, наче гама з чотирьох нот. І останнім інструментом є гама з п'яти нот, тобто пентатоніка. Ще раз: 1) гамма, 2) тризвук, 3) септакорд, 4) пентатоніка.
Звичайно, щоб оволодіти такими незвичайними інструментами знадобиться час, але зате "у процесі оволодіння" ви станете справжнім музикантом.

Виходячи з усього вище сказаного, потрібно скласти набір вправ, що містятьть в собі всі основні структури: гами, тризвуки, септакорди і пентатонику та починати регулярно тренуватися. Деякі приклади вправ також представлені в практичній частині. В процесі навчання бажано "відпрацювати" всі основні музичні структури.
І на закінчення хочеться ще раз підкреслити, що дане, досить поверхневе дослідження, проводилося не для поглибленого аналізу деталей, а скоріше для того, щоб як кажуть, "окинути оком все поле дій" і виділити основні структури, що лежать в основі музичного мислення. І досвід і практика демонструють, що "основою" музики є діатоніка. Відповідно, основний набір вправ повинен містити: дві гами (мажорну та мінорну), три тризвуки (мажорний, мінорний і зменшений), чотири септакорди (великий мажорний септакорд "Xmaj7", домінантсептакорд "X7", мінорний септакорд "Xm7" і напівзменьшенний септакорд "Xm7-5 ") і дві пентатоніки (мажорну та мінорну).
Теорія